Ο μύθος της στρατιωτικής Τουρκίας, καταρρέει στην πράξη.

Η Τουρκία συστηματικά διαδίδει και διδάσκει έναν μύθο για το στρατό τις που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως έναν παντοδύναμο στρατό με απεριόριστες δυνατότητες, προσδοκώντας έτσι κομμάτι του κλήρου! Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική.

Ας πάμε να δούμε στην πράξη σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει:
177.600 ενεργό στρατό, 237.500 έφεδρους και 4.000 παραστρατιωτικούς. Σύνολο 419.100.

Η Τουρκία έχει:
510,600 ενεργό στρατό, 428.700 έφεδρους και 52.200 παραστρατιωτικούς. Σύνολο 991.500.

Σε περίοδο πολέμου:
Η Ελλάδα μπορεί να βγάλει
400.000 χιλιάδες στρατό.
Η Τουρκία μπορεί να βγάλει
700.000 χιλιάδες στρατό.
Σημείωση: Ο αριθμός του συνολικού πληθυσμού δεν παίζει ρόλο στο πόσο στρατό μπορεί να βγάλει η κάθε χώρα, αλλά στο πόσο στρατό μπορεί να συλλέξει, να εκπαιδεύσει και να συντηρήσει.Με τι διαφορά ότι η Ελλάδα θα βγάλει 400,000 χιλιάδες στρατό Έλληνες, ενώ η Τουρκία θα βγάλει 700,000 χιλιάδες στρατό με μεγάλο ποσοστό αλλοεθνών και μισθοφόρων, να μην ξεχνάμε ότι μόνο οι Κούρδοι στην Τουρκία αριθμούν γύρω στα 20 εκατομμύρια, και ποιος ξεχνάει τον Συριακό πληθυσμό που κατοικεί στην Αλεξανδρέττα (Ισκέντερουν) και αριθμοί ενάμισι εκατομμύριο.
Όπως και στην Κύπρο, έτσι και στην Αλεξανδρέττα (επαρχεία Χατάϋ) η Τουρκία εγκλημάτισε και εισέβαλε στην περιοχή (χωρίς να κηρύξει πόλεμο) και ενώ Η Συρία βρισκόταν σε βαριά εσωτερική κρίση, με αποτέλεσμα να αποσπάσει την περιοχή, η οποία και δεν είχε Τούρκικο πληθυσμό και την οποία η Συρία διεκδικεί μέχρι σήμερα.Στο θέμα του εξοπλισμού, λόγο ότι οι Τούρκοι αριθμούν περισσότεροι ως στρατός, είναι φυσιολογικό να έχουν και περισσότερο εξοπλισμό. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με σχετικό μορφωτικό επίπεδο.

Ένα σημαντικό θέμα είναι η κάλυψη.

Η ενεργή κάλυψη για την Ελλάδα (κατά κεφαλήν) είναι 14.6 προς 1000 και η συνολική κάλυψη 37.1 προς 1000.

Η ενεργή κάλυψη για την Τουρκία (κατά κεφαλήν) είναι 6.6 προς 1000 και η συνολική κάλυψη 13.6 προς 1000.

Επίσης σε περίοδο πολέμου η Τουρκία θα μπορέσει να συλλέξει λιγότερο στρατό από όσο αναμένει, λόγο τις έκτασης της. Ο στρατός της δεν θα είναι καθαρά Τούρκικος και θα πρέπει να καλύψει μια περιοχή 783,562 km2.

Ενὠ η Ελλάδα θα μπορέσει να συλλέξει ευκολότερα και γρηγορότερα το στρατός της, θα έχει έναν Ελληνικό στρατό και θα πρέπει να κάλυψη 131,990 km2.

Δηλαδή:
Για κάθε έκταση 1,000 km2 της Ελλάδας αντιστοιχούν 3.050 στρατιώτες.
Για κάθε έκταση 1,000 km2 της Τουρκίας αντιστοιχούν 890 στρατιώτες.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν περιοχές που δεν θα χρειάζονται ιδιαίτερη κάλυψη, λόγο της σύνθεσης της χώρας.
Η Τουρκία όμως θα πρέπει να κάλυψη όλο το φάσμα της έκτασης της καθώς θα υπάρχουν εξεγέρσεις και επαναστάσεις από τις διάφορες εθνικές ομάδες που ζουν μέσα στην Τουρκία.

Σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Ελλάδα θα δράση επαγγελματικά και απολύτως στρατιωτικά, ενώ η Τουρκία θα καταφύγει σε εγκλήματα και βάρβαρες τακτικές γιατί εξάλλου θα είναι και η μοναδική ελπίδα της. Όποιο και να είναι τελικά το αποτέλεσμα του πολέμου, η Τουρκία θα έχει διαλυθεί από το εσωτερικό της.
Η Τουρκία θα αναπτύσσεται ως κράτος, όχι και ως πληθυσμός στην οικονομία και την εκπαίδευση αλλά μόνο σαν κρατικό σύστημα, μέχρι το 2030 ώσπου και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, το πιο πιθανόν είναι ότι θα καταστραφεί είτε από το εσωτερικό της, είτε από τους συμμάχους της, ή και από τα δύο.

The myth of Turkish Military is just a dream, collapsed in practice.

Turkey systematically disseminate and teach a myth about itself army, which does not correspond to reality. It presents itself as a powerful army with unlimited possibilities, and aim to take part of the clergy! But the reality is quite different.

Let’s go to see in practice in comparison with Greece.

Greece has:
177,600 active troops, 237,500 reserve and 4,000 paramilitary. Total 419,100.

Turkey has:
510.600 active Army, 428,700 reserve and 52,200 paramilitary. Total 991,500.

In times of war:
Greece can size 400,000 thousand troops.
Turkey can size 700,000 thousand troops.

Note: The number of the population of any state doesn’t indicate what kind of army each state can make. It matters for each state, how many military can afford, train and maintain.

The difference is that Greece will have 400.000 thousands of Greek troops, while Turkey will have 700.000 thousands troops which a high percentage will be of foreign, plus the mercenaries, don’t forget that only the Kurds in Turkey numbering around 20 million, and who forgets the Syrian population resides in Alexandretta (Iskenderun) and numbers one and half million.

As in Cyprus, so in Alexandretta (Hatay province) Turkey invaded and committed crimes in the area (without declaring war) while Syria was in a serious internal crisis, leading to distract the region, which had a Syriac population and which Syria claimed till today.

Equipments, because the Turkish army numbering more , is logical and normal to have more equipment. But this is not enough, there must be properly trained staff with relevant education.

An important issue is coverage.

Active coverage for Greece (per capita) is 14.6 in 1000 and the total coverage 37.1 in 1000.

The active cover for Turkey (per capita) is 6.6 in 1000 and the total coverage 13.6 in 1000.

Also in time of war, Turkey will be not able to collect the army that expects, due the ratio of itself area. The army will not be purely Turkish, and should cover an area of ​​783,562 km2.

While Greece will be able easily and quickly to collect the army, will have a Greek army, and should cover an area of 131,990 km2.

That means:
For each area of 1,000 km2 of Greece match 3050 soldiers.
For each area of 1,000 km2 of Turkey match 890 soldiers.

It is important to mention that in Greece there will be areas that will not need special coverage due of state’s structure.
Turkey, however, should cover the entire spectrum of the area as there would be riots and rebellions by various ethnic groups living in Turkey.

In case of war between Greece and Turkey, Greece will act professionally and strictly military, while Turkey will resort to crimes and barbarian / brutal tactics because is their only hope. Whatever the final outcome of the war, Turkey will had broken from inside.

Turkey will be developed as a state, not the population of the economy and education, but only as a state system, up until 2030 and will start the countdown, the more likely it is that will be destroyed either from within or from the allies , or by both.