Διήγησις από το Γεροντικό: Ένας δαίμων ερώτα εάν τον δέχεται πίσω ο Θεός!

Ὁ θεοχειροτόνητος ἐπίσκοπος Ἰκονίου Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, ἐξάδελφος Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, μαθητής καὶ φίλος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τὸν «Περὶ μετανοίας» ἐπιγραφόμενον εἰς αὐτὸν Λόγον του, μεταξὺ ἄλλων περὶ μετανοίας φιλανθρώπων διηγήσεων, ἀναφέρει καὶ τὸ ἀκόλουθον παράδοξον περιστατικόν.

- Θέλω, ὦ φίλοι, λέγει, νὰ σᾶς διηγηθῶ καὶ μίαν ἄλλην ὠφέλιμον διήγησιν, ἡ ὁποία φανερώνει πολὺ καθαρὰ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀποστρἑφεται κανένα ἀπὸ ὅσους θέλουν διὰ μετανοίας νὰ τὸν πλησιἀσουν, μὲ σκοπὸν νὰ σωθοῦν. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ ἀνασὐρω ἀπὸ τὴν βίβλο τῶν πατερικῶν διηγήσεων.
Διηγεῖται λοιπὸν ὁ Ἅγιος καὶ τὸ ἀπροσδόκητον αὐτὸ γεγονός, ὡς ἔνδειγμα τῆς ἄκρας τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς ἁμαρτἀνοντας, ὥστε νὰ μὴ διστάζουν ὡς πρὸς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐὰν θελήσουν ἀληθινὰ νὰ μετανοήσουν.
Ἀπὸ τὴν διήγησιν αὐτὴν πληροφορούμεθα ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ἀφἡνῃ ποτὲ τὸν ἑαυτὸν του εἰς λογισμοὑς ἀπελπισίας καὶ ἀπογνώσεως ὡς πρός τὴν σωτηρίαν του, ἀκόμη καὶ ἐὰν καθ' ὑπόθεσιν ἦτο τόσον ἀμαρτωλός, ὡς νἀ ἧτο δαίμων, καὶ ἤθελε εἰλικρινῶς νὰ μετανοήσῃ.
Λέγει λοιπόν ἡ ἐκ παραδὁσεως ἐρχομένη αὐτὴ διήγησις ὅτι:

Κάποιος Γέρων ἀσκητὴς μέγας καὶ διορατικός εἶχε φθάσει εἰς μέτρα ἀσκἡσεως ὑπερἀνω τῶν δαιμονικῶν πειρασμῶν, τῶν ὁποίων τὴν ἐπἡρεια εὐθαρσῶς κατεφρόνει. Εἶχαν ἀνοίξει μὲ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ τῆς ψυχῆς του τὰ μάτια καὶ ἔβλεπε ὁφθαλμοφανῶς Ἀγγέλους καὶ δαίμονας, πῶς ὁ καθένας ἀπὸ τὴν ἰδικήν του παράταξιν ἀγωνιζόμενος ἐπηρεἀζει τῶν ἀνθρώπων τὸν βίον. Τόσον μέγας ἦταν ὁ Γέρων αὐτός εἰς τὸ νὰ περιφρονῇ καὶ νὰ περιπαίζῃ ἐμφανῶς τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ὥστε πολλές φορές τοὺς ἐμέμφετο καὶ τοὺς ἔθλιβε, ὑπενθυμίζων εἰς αὐτούς και τὴν ἔκπτωσίν των ἀπὸ τὸν οὐρανὸν και τοῦ αἰωνίου πυρός τὴν κόλασιν, ἡ ὁποία ὡς ὑποδίκους τούς ἀναμἑνει.

Οἱ δαίμονες, ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, κοινολογὡντας τὴν προκοπὴν καὶ τὰ κατορθώματα τοῦ θεοφόρου αὐτοῦ Γέροντος, κατέλιξαν εἰς τὴν γνώμην νὰ μὴν τὸν πλησιάσῃ κανείς πλέον ἀπὸ μέρους των εἰς τὸ ἑξῆς μήτε νὰ τολμήσῃ νὰ παλαίσῃ μαζὶ του μήπως καὶ πληγωθῇ ἀπὸ αὐτόν, διότι μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔφθασε εἰς μέτρα τελειώσεως ὑπερβαίνοντα τὴν κοινὴν ἀνθρωπίνην φύσιν.

Ἐδῶ περίπου εὑρίσκοντο πνευματικῶς, ἐν σχέσει μὲ τὸν μέγαν Γέροντα τὰ πράγματα, ὅταν μίαν ἡμέραν ἕνας τῶν δαιμόνων λέγει εἰς ἕνα ἄλλον συνταλαίπωρον ὅμοιον του, Ζερέφερ τὸ ὄνομα -ἐὰν ἔχουν οἱ ἀκατονόμαστοι ὄνομα.

- Ζερἑφερ· τοῦ λέγει, ἔχω ἔνα λογισμόν· Ἆραγε, ἐὰν κάποιος ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς δαίμονας ἤθελε μεταμεληθῇ - ἀλλάξῃ γνώμην, τὸν δέχεται ἆραγε εἰς μετάνοιαν ὁ Θεός;
Τὶ λέγεις; ναὶ ἢ ὄχι; Καὶ ποιός ἐνδεχομένως θα ἠμποροῦσε νὰ τὸ γνωρίζῃ αὐτό;


Περίεργον ἀπίθανον τὸ ἐρώτημα.

Τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Ζερέφερ·

- Θέλεις, τοῦ λέγει· να ὑπάγω εἰς τὸν μέγαν Γέροντα ποὺ μᾶς περιφρονεῖ καὶ μᾶς περιπαίει νὰ τὸν πειράξω μὲ τὸ ἐρώτημα αὐτό, νὰ λάβωμε ἀπάντησι;
Τοῦ λέγει ὁ πρῶτος·

- Πήγαινε, ἀλλὰ πρόσεχε καλά, διότι ὁ Γέροντας εἶναι ἀνεβασμένος πνευματικά, εἶναι διορατικός καὶ θὰ γνωρίσῃ τὸν δόλον· καὶ δὲν θὰ πεισθῇ νὰ ἐρωτήσῃ περὶ τοῦ ζητήματος αὑτοῦ τὸν Θεόν. Ὅμως πήγαινε· καὶ ἢ ἐπιτυγχάνεις τόν σκοπόν σου, ἢ δοκιμὰζεις καὶ φεύγεις.

Ἐπῆγε λοιπὸν πρός τὸν μέγαν Γέροντα ὁ Ζερέφερ, σχηματίζοντας τὸν ἑαυτόν του ὡς ἄνθρωπον παναμαρτωλόν, θρηνοῦντα καὶ ὀδυρόμενον τὴν ἀπὡλειάν του. Ὁ δὲ Θεός, θέλων να δείξῃ ὅτι οὑδένα μετανοημένον ἀποστρέφεται, ἀλλὰ δέχεται τούς πάντας, ἐὰν εἰλικρινῶς εἰς Αὐτὸν ἐπιστρέφουν, δὲν ἐφανέρωσε εἰς τὸν Γέροντα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν περἱπτωσιν αὐτὴν τῆς πανουργίας τοῦ δαίμονος, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπον ὁ Γέρων ἔβλεπε τὸν πονηρὸν καὶ τίποτε περισσότερον.

Θρηνεῖ λοιπὸν γοερῶς ὁ ἀπατεὡν.

Καὶ τὸν ἐρωτᾶ ὁ Γέρων·

- Τὶ ἔχεις, ᾶνθρωπε, καὶ κλαίεις καὶ ὀλοφὑρεσαι τόσον ἀπὸ καρδίας, συντρίβων μὲ τὸν ὀδυρμόν σου καὶ τὴν ἰδικήν μου καρδίαν;

Ἀποκρίνεται ὁ δαίμων·

- Ἐγώ, Πάτερ ἅγιε, δὲν εἶμαι ἄνθρωπος, ἀλλά διάβολος πονηρός, καθώς συμπεραίνω ἐκ τοῦ ἀπείρου πλήθους τῶν ἀνομιῶν μου.

Τοῦ λέγει ὁ Γέρων·

- Καὶ τὶ θέλεις ἀπὸ ἐμὲ νὰ σοῦ κάμω;

Διότι ἐνόμισεν ὁ Πατήρ ὅτι ἀπὸ πολλῆς ταπεινώσεως ἀπεκάλει ὁ ὁδυρόμενος τὸν ἑαυτόν του δαίμονα· ὁ δὲ Θεός, πρός τὸ παρόν, δὲν ἀποκαλύπτει τὸ γινόμενον.

Λέγει ὁ δαίμων·

- Τίποτε ἄλλο δὲν παρακαλῶ, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, παρὰ νὰ δεηθῇς ἀπὸ καρδίας πρός Κύριον τὸν Θεόν σου νὰ σοῦ φανερὡσῃ, ἐἀν δέχεται τόν διάβολον εἰς μετἀνοιαν· διότι, ἐὰν ἐκεῖνον εἰς μετάνοιαν δεχθῇ, δέχεται καὶ ἐμένα, ὁ ὁποῖος εἰς τίποτε δὲν διαφέρω ἀπὸ ἐκεῖνον.

- Καλά, τοῦ λέγει ὁ Γέρων, ὅπως θέλεις θὰ κάμω· Τώρα πήγαινε στὸ καλό σου, καὶ αὔριον ἔλα πάλι ἐδῶ να σοῦ ἀναγγείλω τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἔφυγε ὁ δαίμων. Καὶ τὴν νύκτα ἐκείνην ἀπλὡνει καρδίαν καὶ χεῖρας εἰς ἱκεσίαν ὁ ὅσιος Γέρων, παρακαλῶν τὸν Πανὰγαθον νὰ τοῦ φανερώσῃ, ἐὰν ἆραγε δέχεται τὸν διάβολον ἐπιστρέφοντα εἰς μετάνοιαν.

Ἀμέσως τότε τοῦ ἐμφανίζεται Ἄγγελος παρὰ Κυρίου ἐξαστράπτων καὶ λέγων·

- Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός σου!
Διατὶ παρεκάλεσες ὑπέρ δαίμονος τὴν ἐξουσίαν μου;
Καὶ τὶ ἦλθε αὐτός ζητῶν, ἐκπειράζων σε μὲ δόλον;


Ὁ Γέρων ἔμεινε ἐκστατικός πρός τὸν Ἄγγελον.

- Καὶ πῶς, λέγει, ὁ Κύριος δὲν μοῦ ἀπεκάλυψε τὸ ἐνεργούμενον, ἀλλὰ μοῦ τὸ ἀπέκρυψε νὰ μὴν τὸ ἐννοήσω;

Καθησυχάζων αὐτὸν ὁ Ἄγγελος τοῦ λέγει·

- Μή ταραχθῇς δι' αὐτὸ ὅπου ἔγινε. Διότι κάποιαν θαυμαστἡν οἱκονομίαν μετέρχεται ὁ Θεός εἰς ὡφέλειαν τῶν ἀμαρτωλῶν, ὥστε να μὴν ἀπελπίζωνται. Διότι κανένα ἐκ τῶν προσερχομένων εἰς αὐτὸν ἐν μετανοία δὲν αποστρέφεται ὁ πανυπεράγαθος Κύριος· κἄν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς καὶ Διάβολος ἤθελε δεόντως προσέλθει· ὥστε μέ τὴν δοκιμὴν αὐτὴν νὰ γίνῃ φανερὰ ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν ἰδίων δαιμόνων προερχομἐνη σκληρότης καί θανάσιμος αὐτῶν ἀπόγνωσις. Ὅταν λοιπὸν ἔλθη αὔριον ὁ πειρἀζων πρός σέ, μὴν τὸν ἀποπάρῃς ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ' εἶπέ του τὰ ἑξῆς·
Διὰ νὰ γνωρίζῃς ὅτι εἶναι φιλάνθρωπος ὁ Θεός καὶ δὲν ἀποστρέφεται κανένα ἐξ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν εἰς Αὐτὸν ἐν μετανοίᾳ, καθ'οἰονδἡποτε τρόπον καὶ ἄν εἶχαν προηγουμένως ἁμαρτἡσει, μοῦ ὑπεσχέθῃ ὅτι καὶ ἐσένα θὰ δεχθῇ· ἀλλὰ ἐὰν τηρήσης ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δι' ἐμοῦ σὲ προστἀζει.
Ὅταν ἐδῶ φθάσουν τὰ πράγματα, καὶ σὲ ἐρωτήσει·

- Καὶ ποῖα ἄραγε εἶναι αὐτὰ ποὺ μοῦ δίνεις ἐντολὴν νὰ τηρἡσω;

Τότε νὰ τοῦ εἰπῇς τὰ ἑξῆς:

- Τάδε λἑγει Κὐριος·

Ἐγώ Κύριος ὁ Θεός σὲ γνωρίζω ποῖος εἶσαι καὶ ἀπὸ ποῦ ἔχεις ἔλθει πειράζων. Σὺ εἶσαι ἀρχαῖον κακόν. Καὶ συνήθισες νὰ πορεύεσαι κατὰ τὴν βέβηλόν σου ὑπερηφἀνειαν. Καὶ πῶς θὰ ἠμπορέσῃς νὰ ἀφιερώσῃς τὸν ἑαυτόν σου εἰς ἀληθινὴν μετάνοιαν; Ὅμως, διὰ νὰ μὴν ἔχῃς πρόφασιν ἀπολογίας τὶς δικαιολογίες αὐτές κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ὅτι δῆθεν ἡθέλησα νὰ μετανοήσω καὶ ὁ Θεὸς δὲν μὲ ἐδέχθη, πρόσεχε εἰς αὐτὰ ποὺ σοῦ λέγω, πῶς ὁφείλεις νὰ ἐνεργήσῃς τὸν τρόπον τῆς σωτηρίας σου.

Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων·


- Θἀ μείνης ἐπὶ τρία ἔτη εἰς ἕνα τόπον ἀκίνητος. Στραμμἐνος κατὰ ἀνατολἀς. Νύκτα καὶ ἡμέρα θἀ ἱκετεύῃς: «Ὁ Θεός, ἐλέησόν με τὸ ἀρχαῖον κακόν». Σὺ θὰ τὸ λέγῃς αὐτὸ ἑκατὸ φορές. Μὲ φωνή δυνατή.

Καὶ πάλιν ἐκατὁ φορές: «Ὁ Θεός, ἐλέησόν με τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως».

Καὶ πάλιν ἄλλες ἑκατὸ φορές: «Ὁ Θεός, ἐλέησόν με τὴν ἐσκοτισμένην ἀπάτην»!

Αὐτἀ νὰ κρἀζῃς πρός τον Κύριον ἐπὶ τρία ἔτη διαδοχικῶς καὶ ἀδιαλείπτως, τὴν μίαν ἑκατοντἀδα μετὰ τὴν ἄλλην. Καὶ ἐἀν τὰ κάνῃς αὐτὰ καθώς πρέπει μὲ τὴν ταπεινοφροσύνην ποὺ ἁρμόζει, θὰ συναριθμηθῇς μὲ τοὺς Ἀγγέλους Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος.

Αὐτὰ νὰ τοῦ εἰπῇς,
λέγει ὁ Ἄγγελος εἰς τὸν Γέροντα. Ἐἀν λοιπὸν συμφωνἡσῃ νὰ τὰ κάμῃ, δέξου αὐτὸν εἰς μετἀνοιαν.

Ἀλλὰ γνωρίζω, λέγει Κύριος, ὅτι ἀρχαῖον κακὸν νέον καλὸν δὲν γίνεται.

Καὶ ὅσα ἀκολουθήσουν σημείωσέ τα διὰ τὶς ἔσχατες ἡμἐρες, νὰ μὴν ἔρχωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς ἀπελπισίαν καὶ ἀπόγνωσιν, ἐφόσον ἀπὸ καρδίας θελήσουν νὰ μετανοἡσουν. Διότι πάρα πολὺ θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν διἡγησιν αὐτὴν οἱ βαρέως ἀμαρτήσαντες, πληροφορούμενοι γιὰ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μὴ ἀπελπίζωνται εἰς τὴν προσπἀθειαν τῆς μετανοίας διὰ τὴν σωτηρίαν των.


Αὑτἀ εἶπεν ὁ Ἄγγελος καὶ ἀνέβη εἰς τους οὐρανούς.

Τὴν ἐπομένην ἐνωρίς τὸ πρωΐ ἐμφανίζεται πάλιν κλαίων ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ μακρὁθεν ὁ δαίμων, καὶ ἐρχόμενος πρὸς τὸν Γέροντα.

Ὁ Γέρων κατ' ἀρχἀς δὲν ἐθεάτρισε τὴν ἀπἀτην τοῦ προσερχομένου· μόνον ἔλεγε ἀπὸ μέσα του εἰς τὸν λογισμόν του: - Κακῶς ἦλθες, ἀρχαῖον κακόν, κλέπτη διάβολε, σκορπιὲ μὲ τὸ δηλητἡριο, ἀποστάτα τῆς θείας δόξης, ἀντἀρτη κακότροπε, κακοσήμαντε, παραχαραγμἐνε, παραμορφωμένε.

Καὶ ὅταν ἐπλησίασε, τοῦ λέγει·

- Νὰ γνωρίσης ὅτι παρεκἀλεσα τὸν Θεόν, καθώς σοῦ ὑπεσχέθην, καὶ σὲ δέχεται εἰς μετάνοιαν, ἐὰν ὅμως κάμῃς ἔργον αὐτὰ ποὺ σοῦ παραγγέλει δι' ἐμοῦ ὁ κραταιὸς τῶν Δυνάμεων Κύριος.

Λέγει ὁ δαίμων· - Καὶ ποῖα εἶναι αὐτὰ ποὺ Αὐτὸς μοῦ ὥρισε νὰ κάμω;

Καὶ ὁ Γέρων εἶπε·

- Προστάζει ὁ Θεός νὰ σταθῇς εἰς ἕνα τόπον ἀκίνητος ἐπὶ τρία ἔτη βλέπων κατὰ ἀνατολἀς καί κρἀζων ἡμέρα καὶ νύχτα ἀδιαλείπτως ἀνὰ ἑκατὸ φορές: «Ὁ Θεός ἐλἑησὁν με τὸ ἀρχαῖον κακόν»· καὶ πάλιν ἑκατὸ φορές· «Ὁ Θεός, ἐλἑησόν με τό βδἑλυγμα τῆς ἐρημὡσεως»· καὶ πάλιν ἑκατὸ φορές· «Ὁ Θεός, ἐλέησόν με τὴν ἐσκοτισμἑνην ἀπἀτην». Συνεχῶς ἐπαναλαμβανὁμενα αὐτὰ ἀνὰ ἐκατό, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἐπὶ τρία ἔτη. Ὅταν τά κάμῃς αὐτὰ καθώς πρέπει, θὰ δεχθῇ τὴν μετάνοιάν σου καὶ θὰ συναριθμηθῇς καθὼς ἤσουν ἐξ ἀρχῆς μὲ τούς Ἀγγέλους Αὐτοῦ.

Καθὼς ῆκουσεν αὐτὰ ὁ Ζερέφερ ἀστραπιαίως ἀπἑβαλε τὸ ἐπίπλαστον τοῦ θρἡνου προσωπεῖον του· ἔκαμε ἔνα δαιμονιώδη ἀπαίσιον καγχασμόν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ εἶπε εἰς τὸν Γέροντα·

- Ὦ σαπρόγηρε, ἐλεεινὲ καὶ ἄθλιε, τρισάθλιε γέρον! Ἐάν ἐγὼ ἤθελα νὰ ἀποκαλέσω τὸν ἑαυτόν μου βδέλυγμα καὶ ἀρχαῖον κακὸν καὶ ἐσκοτισμένην ἀπἀτην καὶ ἐζοφωμένον καὶ ἀνωφέλητον, ἀπὸ εὺθὐς ἐξ ἀρχῆς θὰ εἶχα διαλέξει νὰ τὸ κάνω αὐτὸ καὶ θὰ ἐσωζόμουν ἀμέσως, ἀπὸ τότε.

Ἀλλἀ, τώρα ἐγώ, ἀρχαῖον κακόν; Μὴ γένοιτο! Καὶ πῶς εἶμαι ἀρχαῖον κακόν; Τώρα μάλιστα ποὺ ἔχω γίνει τόσον θαυμαστός; καὶ ὅλοι μοῦ ὑποτἀσσονται καὶ μὲ φοβοῦνται καὶ μὲ τρέμουν;

Τώρα ἐγώ νὰ ἀποκαλέσω τὸν ἑαυτόν μου βδέλυγμα καὶ ἀπάτην καὶ ἑζοκρωμένον καὶ ἀνωφέλητον; Ὄχι, Γέρον! Ὄχι! Ὄχι!

Τώρα ἰδίως ποὺ δεσπόζω ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν, νἀ γίνω διὰ τῆς μετανοἰας ἐγὼ ἔνα τίποτε, ἔνα παίγνιον, ἔνα ξεπεσμένο ἄβουλο ὄν; ἕνας δοῦλος ταπεινός, ἐλεεινός, εὑτελἡς καὶ ἀχρεῖος; Ὄχι, Γέρον! Ὄχι! Ὄχι! Ποτέ! ποτέ!


Αὐτἀ εἶπε τὸ ἀκἀθαρτον πνεῦμα καὶ μὲ ένα ἀλλόκοτον συριγμὸν καὶ ἀλαλαγμὸν, ἔγινε ἄφαντον ἀπὸ προσώπου τοῦ Γέροντος.

Ὁ δὲ Γέρων, καθώς εἶδε καὶ ἄκουσε αὐτὰ ἐσύναξε τὸν ἑαυτόν του εἰς προσευχἡν, εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ ἀπὸ ἐμπειρίας καὶ λέγων·

- Ἀληθῶς εἶπας, Κύριε, ὅτι ἀρχαῖον κακόν νέον ἀγαθὸν δὲν γίνεται! 


Ἡ ἐρμηνευτική ἀπόδοση ἔγινε ἀπὸ τὸν ὁσιολ. Μοναχόν Λ.Φ, Ἀγιορείτη, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαριστοῦμε θερμῶς.
Ὡς ἐπίλογος

Αὐτά, ἀγαπητοὶ δὲν τὰ κοινολογῶ ἀπλῶς καί ὡς ἔτυχε, ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίσετε τοῦ Δεσπότου τὸ πολὺ καὶ ἀνεκδιήγητον ἔλεος καὶ τὴν ἄπειρον Αὐτοῦ ἀγαθότητα.
Διότι, ἐὰν καὶ τὸν διἀβολον δέχεται μετανοοῦντα, πολὺ περισσότερον τοὺς ἀνθρώπους, ὑπὲρ τῶν ὁποίων τὸ αἶμα Του ἔχυσε, θὰ δεχθῇ ἐπιστρέφοντας, ἐὰν τὸν ἱκετεύσουν ἀπὸ καρδίας ἐν μετανοίᾳ μὲ ἐξομολόγησιν καὶ διόρθωσιν βίου, καθώς ὁρίζει ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Καθολική καὶ Ἀποστολική Ἐκκλησία.

http://orthodoxfathers.com

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα βίντεο που εξαφάνισε ο Θεοδωράκης και το Mega! Τα έχουν κάνει σημαία οι σκοπιανοί ναζί…


το ποταμι εμετοςΜπορεί να διαφωνούμε ιδεολογικά, κομματικά κλπ, αλλά υπάρχει μία βασική αρχή. Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ. Οι ηλίθιοι που ήταν το τρίτο είδος, τελειώνουν.

Έτος 2008. Ήταν η χρονιά του μεγάλου “ΟΧΙ” με το βέτο του Καραμανλή στην ένταξη των Σκοπίων. Την ίδια στιγμή όμως, οι νταβατζήδες και οι αχυράνθρωποι δημοσιογράφοι έδιναν τα ρέστα τους για να “ευαισθητοποιήσουν” την κοινή γνώμη, ώστε να δεχθεί πιο απαλά την ένταξη των Σκοπίων. Θεωρούσαν βέβαιο πως ο Παπανδρέου και η συμμορία του, καθώς και οι αχυράνθρωποι στην κυβέρνηση θα άνοιγαν την κερκόπορτα.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ όπως είναι επόμενο, το Mega και ο αχυράνθρωπος πρωταγωνιστής του. Ο Σταύρος Θεοδωράκης.


Ο μοναδικός άνθρωπος που έδωσε βήμα σε φασίστες και πράκτορες ώστε να ξεράσουν την προπαγάνδα μίσους. Ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να ενδώσει…

Τα χρόνια πέρασαν, το Mega, οι κοντομηνάδες και οι Θέμοι κατάφεραν να γκρεμίσουν τον Καραμανλή, άλλοι να θησαυρίσουν και άλλοι να γλιτώσουν την φυλακή λόγω των υπηρεσιών τους. Και επανέρχονται τώρα με τον Σταύρο Θεοδωράκη σε άλλον ρόλο: Αυτόν του πολιτκού. Ώστε να μαζέψουν πάλι τους χαχόλους που ψήφισαν Σημίτη ή Παπανδρέου και να τους επαναπατρίσουν σε ένα ελέγξιμο μαντρί ώστε να εξασφαλίσουν την αυριανή συγκυβέρνηση πάλι των νταβατζήδων.

Για να το καταφέρουν αυτό, έπρεπε να σβήσουν το “μαύρο” προδοτικό παρελθόν. Εξαφάνισαν λοιπόν τα βίντεο της ελεεινής, προπαγανδιστικής εκπομπής. Για κακή τους τύχη όμως, οι σκοπιανοί φασίστες όχι μόνον τις είχαν κρατήσει, αλλά τις έχουν σημαία της ναζιστικής τους προπαγάνδας μέχρι και σήμερα. Απολαύστε τες και θυμηθείτε: Μπορεί να διαφωνούμε ιδεολογικά, κομματικά κλπ, αλλά υπάρχει μία βασική αρχή. Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ. Οι ηλίθιοι που ήταν το τρίτο είδος, τελειώνουν.

Προσέξτε το ‘χαλαρό στυλάκι’ που πάει στα καφενεία στην Φλώρινα, όπου δήθεν είναι όλοι σλαβόφωνοι… Και δείτε επίσης, πόσο στο ‘χαλαρό’ αναφέρεται στο αν είναι κακό να αποκαλούμε τους σλαβόφωνους ‘Μακεδόνες’.

Φανταστείτε μετά τον κο Θεοδωράκη στην βουλή, να κατεβάζει νομοσχέδιο για την αναγνώριση των όποιων δίγλωσσων που είναι και σλαβόφωνοι ως μειονότητας που μάλιστα θα πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται όπως νομίζει, δηλαδή ως ‘μακεδονική’.

Για τον αλυτρωτισμό και ιμπεριαλισμό των Σκοπιανών κουβέντα. Αλλά, βέβαια, αυτό είναι άλλο θέμα…

 

ΠΗΓΗ

Οι χριστιανοί σταυρώνονται και πάλι επειδή αρνούνται να ασπαστούν το ΙσλάμΤου Raymond Ibrahim* / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Σοκαρισμένο το αναγνωστικό κοινό της Daily Mail, διάβασε το πρόσφατο άρθρο της στο οποίο ανέφερε ότι οι «τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε [ISIL]», στην Raqqa της Συρίας «σταύρωσαν δημόσια δύο αντάρτες της Συρίας στη βορειοανατολική Συρία ως εκδίκηση για μια επίθεση με χειροβομβίδα κατά μελών της ομάδας τους».
Ενώ θα έπρεπε να επαινέσουμε την Daily Mail που δημοσιοποίησε αυτές τις βάρβαρες πράξεις - μαζί με φωτογραφίες από τους σταυρωμένους, παρ’ όλα αυτά ελαχιστοποιεί την σημασία τους, με δύο σημαντικούς τρόπους : 1) με τo να χρησιμοποιεί κατ’  επανάληψη φράσεις όπως «ακόμη και η Αλ Κάιντα αποστασιοποιείται από το ISIL», και υπονοώντας έτσι ότι η πράξη της σταύρωσης είναι κάποιου είδους άγρια ​​εκτροπή που ακόμα και η Αλ Κάιντα, η οργάνωση – πρότυπο για τους τζιχαντιστές τρομοκράτες, δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό και 2) με το να αγνοεί την σκληρή πραγματικότητα ότι οι Χριστιανοί στη Συρία επίσης σταυρώνονται, απλά επειδή αρνούνται να ασπαστούν το Ισλάμ (σε αντίθεση με τη μάλλον κοινότυπη, αλλά πολιτικά ορθότερη ιστορία των ισλαμιστών τζιχαντιστών που σταυρώνουν ο ένας τον άλλον στα πλαίσια μιας αιματηρής βεντέτας).
Σκεφτείτε τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν προηγουμένως στη Ma'loula (Μααλούλα), της Συρίας, ένα αρχαίο χριστιανικό χωριό όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να μιλούν Αραμαϊκά, τη γλώσσα του Χριστού.
Σύμφωνα με είδηση που μετέφεραν πρόσφατα αραβικά μέσα ενημέρωσης, (βλ. κι εδώ) «μια Σύρια μοναχή κατέθεσε στο πρακτορείο ειδήσεων του Βατικανού, ότι μερικοί Χριστιανοί στην Ma'loula σταυρώθηκαν επειδή αρνήθηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ ή να πληρώσουν την jizya» (τον ισλαμικό κεφαλικό φόρο/ “χαράτσι” που οι υποταγμένοι «άπιστοι» Χριστιανοί καλούνται να πληρώσουν στους μουσουλμάνους κατακτητές τους, προκειμένου να συνεχίσουν να ζουν ως Χριστιανοί, σύμφωνα με το Κοράνι 9:29).
Παρεμπιπτόντως, είχαν σταυρωθεί από το ‘Μέτωπο Nasra’ μια ομάδα που συνδέεται με την Αλ - Κάιντα (τόσο πολύ, κατά την Daily Mail "αποστασιοποιημένη" είναι η αλ- Κάιντα από τους «εξτρα – εξτρεμιστές» του ISIL που σταύρωσε τα θύματά της).
Η αδελφή Raghad, πρώην επικεφαλής της Πατριαρχικής Σχολής στη Δαμασκό που κατοικεί σήμερα στη Γαλλία, δήλωσε στο Radio Vatican πως είδε προσωπικά τζιχαντιστές αντάρτες να τρομοκρατούν την Ma'loula, μεταξύ άλλων, πιέζοντας τους Χριστιανούς να διακηρύξουν την ‘shehada’, την ισλαμική πίστη ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι αγγελιοφόρος του – που, όταν το προφέρει κάποιος μπροστά σε μουσουλμάνους μάρτυρες τον κάνει αυτόματα μουσουλμάνο, με την θανατική ποινή ως ποινή για την «αποστασία», αν δηλαδή, αλλάξει πίστη αργότερα επιστρέφοντας στον χριστιανισμό.
Σύμφωνα με την μοναχή, εκείνοι οι Χριστιανοί που αρνήθηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ δολοφονήθηκαν με βίαιο τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Αν θέλετε παραδείγματα, σταύρωσαν δύο νεαρούς στην Ma'loula επειδή αρνήθηκαν να διακηρύξουν το πιστεύω του Ισλάμ, λέγοντάς τους: «Ίσως θέλετε να πεθάνετε όπως ο δάσκαλός σας [Χριστός] που πιστεύετε. Έχετε δύο επιλογές: είτε να διακηρύξετε την shehada ή αλλιώς να σταυρωθείτε. Ένας από αυτούς σταυρώθηκε πριν από τον πατέρα του, τον οποίο επίσης σκότωσαν».
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης από τον Οκτώβριο του 2013 αμέσως μετά που η Ma'loula έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών, ένας ηλικιωμένος Χριστιανός με τρεμάμενη φωνή είχε αναφέρει ότι άκουσε τους εισβολείς τζιχαντιστές να φωνάζουν «ασπαστείτε το Ισλάμ ή θα σταυρωθείτε σαν τον Ιησού».
Είναι, βέβαια, ένα τεκμηριωμένο γεγονός ότι μερικοί Χριστιανοί στη Ma'loula οδηγήθηκαν στο θάνατο επειδή αρνήθηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ, όπως ο Μηνάς, ένας Αρμένιος, ενώ άλλες οικογένειες υπέκυψαν στην πίεση και προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ υπό την απειλή του ξίφους.
Αλλά δεν είναι σαφές εάν οι δύο σταυρωμένοι Χριστιανοί που αναφέρει ο μοναχή είναι μεταξύ των τριών ανδρών στην Ma'loula οι οποίοι, «αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τη θρησκεία τους» και έτσι «εκτελέστηκαν δημόσια με συνοπτικές διαδικασίες» - τόσες πολλές και ποικίλες ήταν οι βάρβαρες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων αποκεφαλισμών, βιασμών και παιδοκτονιών κατά τη διάρκεια της κατοχής των ανταρτών, για να μην αναφέρουμε τις άλλες σφαγές σε άλλες χριστιανικές περιοχές, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέλειψαν να αναφέρουν.
Αυτοί οι τρεις θεωρήθηκαν μάρτυρες από την Συριακό Ελληνική - Καθολική Εκκλησία (Μελχίτες) ή όπως ο Πατριάρχης Γρηγόριος III εξήγησε στον Πάπα Φραγκίσκο σε μια συνάντηση : «Άγιε Πατέρα, είναι αληθινοί μάρτυρες. Τους διέταξαν να αφήσουν την πίστη τους, και περήφανα αρνήθηκαν. Τρεις άλλοι όμως υποχώρησαν και αναγκάστηκαν να δηλώνουν μουσουλμάνοι, αλλά αργότερα επέστρεψαν στην πίστη των προγόνων τους».
Από την πλευρά του, ο Πάπας είπε πρόσφατα, «Έκλαψα όταν είδα τις αναφορές να λένε ότι οι Χριστιανοί είχαν σταυρωθεί σε κάποιες μη - χριστιανικές χώρες».
Το γεγονός είναι, ότι η σταύρωση είναι μια προκαθορισμένη μορφή τιμωρίας στο Κοράνι (5:33) και εμφανίζεται σε όλο τον ισλαμικό κόσμο με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από ό, τι μας λέει η Daily Mail. Για παράδειγμα :
- Ιράκ, Ιούνιος 2008 : Μια καναδική κοινοβουλευτική επιτροπή ακούει για το πώς «μαχητές μουσουλμάνοι» σταύρωσαν παιδιά χριστιανών, προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους χριστιανούς για να φύγουν από το Ιράκ : «Δεδομένου ότι ο πόλεμος άρχισε το 2003, περίπου 12 παιδιά, πολλά από την ηλικία των 10, έχουν απαχθεί και σκοτωθεί και στη συνέχεια έχουν καρφωθεί σε προσωρινούς σταυρούς κοντά στα σπίτια τους για να τρομοκρατηθούν οι γονείς τους».
- Ακτή Ελεφαντοστού, Μάιος 2011 : Δύο χριστιανοί αδελφοί αγρότες «σταυρώθηκαν βάναυσα όπως ο Χριστός» από μουσουλμανικές δυνάμεις που τους κατηγορούσαν ότι είναι υποστηρικτές του έκπτωτου χριστιανού προέδρου. Ο ένας πέθανε, ενώ ο άλλος επέζησε : «Και οι δύο ήταν άσχημα χτυπημένοι και βασανισμένοι πριν τους καρφώσουν σε σταυρό από σανίδες από τα χέρια και τα πόδια τους με ατσάλινες ακίδες».
- Αίγυπτος, Αύγουστος 2012: Πολλαπλές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης εναντίον του ισλαμιστή πρόεδρου Muhammad Morsi, πράκτορες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σταύρωσαν κάποιους διαδηλωτές στα δέντρα. Νωρίτερα, ένας Σαλαφιστής βουλευτής στην Αίγυπτο ζήτησε την ποινική κωδικοποίηση της σταύρωσης.
- Υεμένη, Αύγουστος 2012 : κυκλοφόρησε ένα βίντεο ενός ανθρώπου που σταυρώθηκε με την κατηγορία της κατασκοπείας για τις ΗΠΑ. Μια πινακίδα τοποθετήθηκε πάνω από το κεφάλι του, που αναφέρει από το Κοράνι 5:33 : «Η ανταμοιβή εκείνων που διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Αλλάχ και του Αγγελιοφόρου του και βλάπτουν τη χώρα είναι μόνο για να θανατωθούν ή να σταυρωθούν ή τα χέρια τους και τα πόδια τους να κοπούν ή να εξοριστούν. Αυτή είναι η ντροπή τους σε αυτόν τον κόσμο και ένα μεγάλο μαρτύριο στη μέλλουσα ζωή».
Φυσικά, αν κάποιος ερευνά την ισλαμική ιστορία, μαθαίνει ότι οι σταυρώσεις ήταν εξαιρετικά συχνές. Για παράδειγμα, το βιβλίο «Μάρτυρες για τον Χριστό : Ορθόδοξοι Χριστιανοί Νεομάρτυρες της Οθωμανικής Περιόδου 1437-1860» (Witnesses For Christ: Orthodox Christian Neomartyrs of the Ottoman Period 1437-1860) αναφέρει την σταύρωση ως μία από τις πολλές μορφές εκτέλεσης χιλιάδων χριστιανών από τους μουσουλμάνους Τούρκους.
Και στα απομνημονεύματά της με τον τίτλο “Ravished Armenia”, η Αρμένισα Aurora Mardiganian περιέγραψε πώς στις αρχές του εικοστού αιώνα στην πόλη της Malatia, είδε 16 κορίτσια να σταυρώνονται και οι γύπες να τρώνε τα πτώματα τους : «Κάθε κορίτσι είχε καρφωθεί ζωντανό πάνω στο σταυρό και είχαν τρυπηθεί τα πόδια τους και τα χέρια τους», έγραψε η Mardiganian που επέζησε της Αρμένικής Γενοκτονίας. «Μόνο τα μαλλιά τους που τα φυσούσε ο άνεμος κάλυπταν το σώμα τους».
Γραμμένες στο ίδιο το Κοράνι, οι σταυρώσεις είναι τόσο παλιές όσο και το Ισλάμ και με την παγκόσμια αναβίωση του τελευταίου, επιστρέφουν με αυξημένη συχνότητα. Και, αν και είναι περισσότερο πολιτικά ορθό να αναφερθείς σε τζιχαντιστές που σταύρωσαν άλλους τζιχαντιστές - τρομοκράτες ή «κατάσκοπους», το γεγονός είναι ότι  πολλοί περισσότεροι αθώοι Χριστιανοί σταυρώνονται και πάλι, απλά επειδή αρνούνται να ασπαστούν το Ισλάμ και να απαρνηθούν τον Χριστό.
* Ο Raymond Ibrahim γεννήθηκε και ζει στις ΗΠΑ καταγόμενος από οικογένεια Αιγυπτίων Κοπτών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians” (Σταυρωμένος και πάλι : Εκθέτοντας το νέο πόλεμο του Ισλάμ κατά των χριστιανών).
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

δειτε τι μπορεί νὰ συμβεί αν ένας γονέας εκφράσει τὴν διαφωνία του στὸ σχολείο της κόρης του γιὰ τὸ άσεμνο περιεχόμενο ενός βιβλίου που αυτή καλείται νὰ διαβάσεικαι όλα αυτά στην δημοκρατική και φιλελεύθερη Αμερική!!πηγη

Άγιος Πορφύριος: τους βλέπω αυτή την ώρα στον Παράδεισο αγκαλιασμένους και να φιλιούνται.


σχόλιο Γ.Θ : Παρακολουθήστε το με την σύντροφό σας.
Θα συγκινηθείτε και συγκλονιστείτε.


Μόνο ένας Άγιος μπορει να ερωτευτεί σωστά, να αγαπήσει και να ευχαριστηθεί σωστά.

Αν μας κυριέψει ο πόθος να κάνουμε και να ζήσουμε αιώνια πράγματα, τότε και στις σχέσεις μας θα είμαστε τελειότεροι.


Συγκλονιστκή ομιλία του σοφού δασκάλου
Κώστα Γανωτή

Κοροϊδεύουν τον κόσμο! Πως οικογένεια με 2 παιδιά θα πάρει κοινωνικό μέρισμα ..8 ευρώ!


lefta daneiaΤις επόμενες ώρες το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα.

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

Οι άγαμοι από 6.000 ευρώ πηγαίνουν στα 6.500 ευρώ, οι έγγαμοι χωρίς παιδιά από τα 8.000 ευρώ στα 8.667 ευρώ, οι έγγαμοι με 1 παιδί από τα 9.000 ευρώ στα 9.750 ευρώ και οι έγγαμοι με δύο παιδιά από τα 10.000 ευρώ στα 10.833 ευρώ. Όσο αυξάνονται τα παιδιά τόσο και το όριο του εισοδήματος.


Τι αλλαγές φέρνει το Υπουργείο; Για κάθε ένα ευρώ που ξεπερνά κάποιος το αρχικό εισοδηματικό κριτήριο, θα χάνει ένα ευρώ από το μέρισμα. Δηλαδή:

Έστω ότι άγαμος με εισόδημα 6.200 ευρώ. Με βάση τα όσο ισχύουν μέχρι σήμερα δεν δικαιούται το μέρισμα, αφού το όριο είναι 6.000 ευρώ. Όσοι είναι άγαμοι και δικαιούνται το μέρισμα, θα πρέπει να λάβουν 500 ευρώ. Με τα νέα κριτήρια που θα φέρει το Υπουργείο (6.500) ευρώ θα έχει εισόδημα 200 ευρώ πάνω από το παλιό και 300 κάτω από το καινούργιο όριο. Άρα, 200 ευρώ πάνω από τις 6.000 ευρώ. Αν αυτά τα 200 αφαιρεθούν από τα 500 που δικαιούνται οι άγαμοι, τότε ο εν λόγω πολίτης θα λάβει 300 ευρώ.

Πάμε στις οικογένειες:

Οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 10.800 ευρώ, θα λάβει μέρισμα 33 ευρώ, ενώ αν έχει εισόδημα 10.824 θα λάβει ..8 ευρώ!

Δηλαδή, θέλουν να μας πουν ότι μια οικογένεια με δυο παιδιά που βγάζει 10.800 το χρόνο αξίζει να πάρει βοήθεια από το κράτος ..8 ευρώ!

Προσέξτε όμως! Αν το μέρισμα που προκύπτει είναι κάτω από τα 8 ευρώ, τότε δεν θα δίνεται καν!

 

ΠΗΓΗ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ! 49 ετων, μητερα 3 παιδιων.


 Όταν θα βρίσκεσαι μπροστά στην κάλπη, ΣΚΕΨΟΥ!
Θα μπορούσε να είναι το παιδί σου.... Θα μπορούσε να είναι η σύζυγός σου, ή να είναι  ο σύζυγός σου... Θα μπορούσε να είναι ο αδελφός σου... η αδελφή σου... ένας αγαπημένος φίλος... μια φίλη...

ΣΚΕΨΟΥ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΣΟΥ ΣΤΕΡΗΣΑΝ... ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ... ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ!

ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΟΥΣ! ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ  ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ!

ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ 4 ΧΡΟΝΙΑ, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!

ΕΧΘΕΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΥΡΙΟ ΕΣΥ, ΕΓΩ... ΧΙΛΙΑΔΕΣ!

Γι αυτούς, η εξουσια και το χρήμα, είναι η ανάσα τους.
Για σένα, ανάσα είναι η ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ!... Η ΖΩΗ ΣΟΥ!

Πόπη Σουφλή

ΕΛΛΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΤΗΝ ΣΚΟΤΩΣΕ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΚΑΡΚΙΝΟ-

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ


Σήμερα η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη γιατί βγήκε η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχα καταθέσει κατά του ΟΑΕΕ και διατάχθηκε ο ΟΑΕΕ να μου παράσχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (με τις λεπτομέρειες που ορίζει η απόφαση). 

Μόλις γύρισα στο γραφείο αμέσως, πλημμυρισμένος από χαρά, έστειλα ενημέρωση στους 1500 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που ενημερώνω τακτικά. 

Ανάμεσα τους άνθρωποι με τραγικά προβλήματα υγείας, ανοίγει ο δρόμος να πάρουν περίθαλψη. 

Αργότερα το απόγευμα έλαβα ένα μήνυμα από την αδελφή μιας κυρίας από την Κρήτη που επικοινωνήσαμε επανειλημμένα τους…περασμένους μήνες. 

Είχε καρκίνο. 

Χρωστούσε στον ΟΑΕΕ, δεν της έδινε περίθαλψη ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 

Πέθανε, δεν τα κατάφερε.

Το μήνυμα έγραφε (παραλείπω το όνομα):
«σας ευχομαι ΖΩΗ ΣΕ ΕΣΑΣ …. διοτι εχασα την αδελφη μου Γ…Δ… …/.. 49 ετων μητερα 3 παιδιων (του ενος ανηλικου) ακομα και γιαγια ..// … και την Τεταρτη 11/5/14 θα εχω τα 40ημερο μνημοσυνο απο το θανατο της. κ δεν χρειαζεται πια βοηθεια αλλα καλη συνεχεια για εμας τους ζωντες ακομα… καλο μηνα χρονια πολλα …»


Έκλαψα. Και τώρα που γράφω την ανάρτηση δακρύζω. Από λύπη και θυμό. Γιατί αυτά τα καθάρματα όχι μόνο δεν βοήθησαν μια μητέρα 3 παιδιών με καρκίνο να διεκδικήσει την ευκαιρία για ζωή (δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε τελικά) ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ για τις εισφορές που της χρέωναν αλλά δεν της παρείχαν περίθαλψη.


Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου…

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ

Γιώργος Φλωράς

Πηγή
ΠΗΓΗ

Βιολογικός πόλεμος στο Βυζάντιο. Οι μέλισσες.

Αρχαία πήλινη κυψέλη
Η λέξη ‘βόμβα’ προέρχεται από τον βόμβο των μελισσών

 πιθανότατα, αυτά τα έντομα χρησίμευαν ως ζωντανές βόμβες, εξ ου και η λέξη!BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013)Σοφία ΓερμανίδουΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

(αποσπάσματα – επιλογή: Δημήτρης Σκουρτέλης)Η μετατροπή των έμβιων όντων της Φύσης σε καθοδηγούμενα πολεμικά μέσα δεν αποτέλεσε ασφαλώς ανακάλυψη του Μεσαίωνα, αλλά επινόηση χρόνων πολύ προγενέστερων -αντίθετα από ό, τι πιστεύεται ευρέως. […]Η εκμετάλλευση των φυσικών δυνάμεων των ζώων μπορεί να μην εξασφάλιζε το άμεσο αποτέλεσμα των καθιερωμένων πολεμικών τακτικών, αλλά μεγιστοποιούσε τα δεινά του αντιπάλου πολύ περισσότερο από τις συμβατικές μεθόδους τόσο στο επίπεδο της σωματικής καταπόνησης όσο, κυρίως, της ad hoc κάμψης του ηθικού και της ψυχολογικής επιβάρυνσης.Ζώα κάθε κατηγορίας, από ελέφαντες μέχρι φίδια, αξιοποιήθηκαν για την εξόντωση του εχθρού, ενώ τα ιοβόλα έντομα, ειδικότερα οι μέλισσες στις οποίες επικεντρώνεται και η παρούσα μελέτη, επιστρατεύθηκαν επίσης με διάφορα τεχνάσματα. Οι γνώσεις μας, ωστόσο, παραμένουν ανεπαρκείς σχετικά με αυτόν τον ιδιόρρυθμο τρόπο πολέμου. Οι πηγές, ανεξαρτήτως εποχής και θρησκευτικών πεποιθήσεων, είναι φειδωλές και μάλλον αποδοκιμαστικές έως δυσφημιστικές όσον αφορά ανάλογες περιγραφές. Προφανώς, λόγω των ηθικών διλημμάτων, αλλά και του φόβου αντεκδίκησης με ανάλογες μεθόδους, κανένα στρατόπεδο δεν θα ήθελε να οικειοποιηθεί τη χρήση βιολογικών όπλων, στρατηγική που έχει αποδειχθεί επίκαιρη και διαχρονικά εφαρμοζόμενη μέχρι και σήμερα. […]Σμάρι μελισσών σε άγρια κατάσταση


Αποικίες σμηνών πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «βλήματα» ήδη από τη Νεολιθική εποχή εναντίον αντίπαλων ομάδων. Οι αρχαιότερες, εντούτοις, καταγραφές αποτελεσματικής στρατιωτικής χρήσης ιοβόλων εντόμων βρίσκονται σε περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς όμως να είναι δυνατή η ιστορική επιβεβαίωσή τους.Η πραγματική χρήση των μελισσών σε πολεμικές συγκρούσεις ανιχνεύεται για πρώτη φορά σε επεισόδια ρωμαϊκών εκστρατειών. […] Στα μέσα περίπου του 4ου αι. π.Χ. ο Αινείας ο Τακτικός συμβουλεύει τους αμυνόμενους πολιορκούμενης πόλης να εξαπολύουν σφήκες και μέλισσες στις σήραγγες κάτω από τα τείχη για να αιφνιδιάσουν τους αντιπάλους τους. Σύμφωνα με τον Αππιανό, η ίδια τακτική εφαρμόστηκε εναντίον των Ρωμαίων το 72 μ.Χ. από τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη. Κατά την πολιορκία της Θεμίσκυρας, πόλης κοντά στη Σαμψούντα, οι αμυνόμενοι εξαπέλυσαν σμήνη μελισσών, όπως και άλλα άγρια ζώα, μέσα στις σήραγγες τις οποίες είχαν σκάψει οι στρατιώτες του ρωμαίου στρατηγού Λικινίου Λούκουλλου για την υπονόμευση των τειχών.Η τακτική της απελευθέρωσης σμηνών σε περιορισμένο χώρο που συνηθιζόταν κατά τη ρωμαϊκή εποχή αντικαταστάθηκε στον Μεσαίωνα με την εκσφενδόνιση κυψελών σε αντίπαλο στρατόπεδο ή πολιορκούμενο φρούριο και εξελίχθηκε με τη χρήση μηχανών εκτόξευσης. Το τέχνασμα απέβη δημοφιλές στη μεσαιωνική Δύση και έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο σε πραγματικά γεγονότα όσο και σε θρύλους. […]Στις βυζαντινές πηγές η πολεμική χρήση ιοβόλων εντόμων και των εστιών τους, ενδεχομένως των μελισσών και των κυψελών, απαντά σε χωρία στρατιωτικών εγχειριδίων, ακολουθώντας την παράδοση αντίστοιχων ρωμαϊκών πραγματειών. Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές αναφορές περιλαμβάνεται στα Τακτικά και τα Ναυμαχικά του αυτοκράτορα Λέοντα Στ΄ του Σοφού. Εκτός από τα «θηρία» τα οποία κλείνονται σε «χύτρες» και ρίπτονται στα εχθρικά πλοία, όπως φίδια, σαύρες, σκορπιοί, εκτοξεύονται και όμοια τούτων ιοβόλα· ών συντριβομένων τα θηρία δάκνουσι καὶ συμφθείρουσι διά τοῦ ιού τους πολεμίους έσωθεν των πλοίων. Το ίδιο χωρίο αναπαράγεται παραφρασμένο στα Τακτικά του Νικηφόρου Ουρανού με τη διαφορά ότι τα «θηρία», είναι κλεισμένα σε «τζυκάλια», πήλινα τσουκάλια, και πιθανόν να υπονοεί σμήνη μελισσών. […]Πήλινες κυψέλες

Η συσχέτιση της δράσης των μελισσών με πολεμικές μεθόδους έχει προχριστιανική προέλευση καθώς εντοπίζεται ήδη σε χωρία αρχαίων συγγραφέων. Σχετικές, άλλωστε, εκφράσεις διασώζονται σε μυθιστορηματικές αφηγήσεις που προέρχονται από την ύστερη αρχαιότητα, αλλά διασώζονται σε πηγές βυζαντινής εποχής. Στα «Βαβυλωνιακά» του Ιαμβλίχου, αφήγημα που αποδίδεται περιληπτικά από τον Πατριάρχη Φώτιο στη Βιβλιοθήκη του, τόσο οι εγκλωβισμένοι σε όρυγμα ήρωες όσο και οι διώκτες τους υφίστανται τις επιπτώσεις από το δηλητηριασμένο μέλι και τις επιθέσεις από άγριο σμήνος μελισσών. […]Πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και ενισχυτική του αντίκτυπου που επιτυχημένα θα αντανακλούσε στη συλλογική συνείδηση των αναγνωστών είναι η ερμηνεία που αποδίδουν βυζαντινής εποχής λεξικά στους όρους βομβώ και βόμβος -από τους οποίους προέρχεται και το νεοελληνικό «βόμβα»: Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο στο Λεξικό της Σούδας, τον 10ο αι., όσο και στο «Μέγα Ετυμολογικόν» (μέσα 12ου αι.), βόμβος καλείται ο ήχος των μελισσών.Η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς των μελισσών εναντίον ατόμων πιθανόν αντικατοπτρίζει και ενδεχομένως συνδέεται με μια όψη πρωτότυπης «βιολογικής» τιμωρίας. Η ασυνήθιστη αυτή μέθοδος βασανισμού αξιοποιήθηκε για την επιβολή μαρτυρικού θανάτου τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Η ειδεχθής αυτή προέκταση της οπλικής αξιοποίησής τους έχει μυθολογική παράδοση και αρχαίες καταβολές. […] Τα γνωρίσματα αυτά συγκλίνουν σε μία γνωστή ανασκαφικά και τεκμηριωμένη αρχαιολογικά περίπτωση, στο φρούριο του Εξαμιλίου της Ισθμίας, όπου ανάμεσα στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου, συγκεκριμένα εντός του λεγόμενου πύργου, περιλαμβάνονται τέσσερις κυψέλες, αποκαταστημένες μετά τη συγκόλληση και την προσθήκη απωλεσθέντων τμημάτων. […]Η εύρεση κυψελών μέσα στον πύργο, στη νότια πλευρά του τείχους του Εξαμιλίου, είναι αναπάντεχη. Έχει εκτιμηθεί ότι στο φρούριο διαβιούσαν περίπου 1700 στρατιώτες οι οποίοι διατηρούσαν κατοικίδια ζώα, ακόμη και μέλισσες προκειμένου να προμηθεύονται τα άμεσα απαραίτητα αγαθά της κτηνοτροφίας. […] Ο εντοπισμός των κυψελών θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση της ενδεχόμενης «πολεμικής» αξιοποίησής τους από τους αμυνόμενους πολιορκούμενους. […] Oι τέσσερις κυψέλες που βρέθηκαν σε πύργο του Εξαμιλίου δεν μπορούν να πιστοποιήσουν μία τέτοια χρήση, πάντως δεν μπορεί να αποκλειστεί δυνητικά και αυτή η δυνατότητα στην ερμηνεία της παρουσίας τους μέσα σε έναν αναπάντεχο πρακτικά χώρο, όπως ένας στρατιωτικός πύργος του φρουρίου. Είναι, επιπλέον, δύσκολο να επιβεβαιωθεί κατά πόσον μία τέτοια αμυντική, κατά βάση, τακτική εφαρμοζόταν συχνά από τον βυζαντινό στρατό. […] Η πρόκληση των πιο απωθητικών ψυχολογικά αισθημάτων, τα οποία προξενούσε η απειλή τραυματισμού από ιοβόλα όντα, όπως από σκορπιούς, φίδια και ειδικά μέλισσες, αποτελούσε την κύρια επιδίωξη μιας τέτοιας μορφής πολέμου. Τα ερπετά και τα έντομα χρησιμοποιώντας τα φυσικά τους όπλα προκαλούσαν αποσταθεροποίηση και σύγχυση πολύ μεγαλύτερη από τις σωματικές τους διαστάσεις και, κυρίως, δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις συμβατικές λύσεις.Μολονότι οι βυζαντινές πηγές μάλλον σιωπούν για τις περιστάσεις ή τις συνθήκες, οι οποίες επέβαλλαν την εφαρμογή ενός τέτοιου τεχνάσματος στους πολέμους τους, είναι ενδιαφέρον να αναζητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι Βυζαντινοί δικαιολογούσαν ή απαξίωναν ανάλογες πρακτικές, οι οποίες βασίζονταν εν γένει στον δόλο και την πανουργία. […] Χαρακτηριστικά, στα Τακτικά του Λέοντος επιδοκιμάζονται εν γένει τα απεχθή μηχανεύματα ηθικής κάμψης του εχθρού, και περιγράφονται τα πιο συνηθισμένα, όπως η μόλυνση πόσιμου νερού και η αποψίλωση καλλιεργούμενων εκτάσεων και δασών. Στο Στρατηγικόν του Κεκαυμένου (μέσα 11ου αι.), ο άξιος στρατηγός επανειλημμένα συνιστάται να χρησιμοποιεί κάθε είδους πανούργα τεχνάσματα, όχι μόνο αυτά που είχαν κληροδοτηθεί από τους αρχαίους, αλλά και να επινοεί καινούργια.Σύγχρονη πήλινη κυψέλη


Παρά, όμως, την ελαστική ηθική των παραπάνω παροτρύνσεων, αντιδράσεις στη μορφή της στρατιωτικής αυτής τακτικής, η οποία απενοχοποιούσε απόπειρες δολιοφθοράς, εκφράζονται εντόνως από τον Μιχαήλ Ατταλειάτη.

Ο Ατταλειάτης με σθένος αντιμάχεται τις διαφόρου είδους στρατιωτικές «φενάκες» και υπερασπίζεται την ατομική ανδρεία.

O Nικηφόρος Βρυέννιος επίσης συμμερίζεται μια «ιπποτική» αντίληψη της στρατιωτικής τακτικής και, παρόλο που παρεμβάλλει διηγήσεις εξαπατήσεων, παρουσιάζει τους Βυζαντινούς ήρωές του «αλώβητους» από ραδιουργίες που μηχανεύονται οι «βάρβαροι». Φαίνεται πως από κάποια μερίδα συγγραφέων, η εκμετάλλευση των εμβίων όντων σε πολεμικές συγκρούσεις θα επέσυρε σφοδρή κατάκριση και θα θεωρούνταν επονείδιστο μέσο κατάκτησης της νίκης. Παρά όμως τις ηθικολογικές παραινέσεις, η πραγματικότητα φαίνεται πως ήταν τελείως διαφορετική…[…] Η εφαρμογή του οπλικού χαρακτήρα της μέλισσας συνεχίστηκε παραδόξως με ακόμη μεγαλύτερη συχνότητα στα νεότερα χρόνια και πέραν των γεωγραφικών ορίων του παλαιού κόσμου, επιβίωσε μάλιστα μέχρι και σε συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύει περίτρανα ότι τελικώς, τον κύριο λόγο σε μια διαμάχη δεν έχει πάντα η ρώμη ή η ισχύς αλλά η αποκλίνουσα πανουργία και ευρηματικότητα.


http://skourtakrdiaf.blogspot.gr/2014/04/blog-post_27.html

Τρόμος στους Τούρκους! “Πήγαν να μας ρίξουν οι Έλληνες”…

Οι Τούρκοι κάνουν λόγο ότι σε τέσσερα μαχητικά τους έγινε “Lock & Kill” από RADAR της Ελληνικής A/A
Ελληνική Αντιαεροπορική συστοιχία έθεσε ως στόχο τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-4 2020 (είναι η αναβαθμισμένη έκδοση που έγινε με την συνεργασία του Ισραήλ ) σύμφωνα με αναφορά του επικεφαλής των μαχητικών .imagasdΤα Ελληνικά RADAR της Α/Α Μοίρας που είχε τον έλεγχο του Αιγαίου ενώ τα Τούρκικα πετούσαν σε διεθνή χώρο πάνω από το Αιγαίο (κλειδώθηκαν ) σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας που ανακοινώθηκε την 6 Μαΐου.


«Τέσσερα F-4/2020 εκτελούσαν πτήση στο διεθνή χώρο πάνω από το Αιγαίο και αφού παρενοχλήθηκαν από Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη εν συνεχεία εγκλωβίστηκαν από Ελληνικά ραντάρ και ήταν σε κατάσταση LOCK για 11 λεπτά ανέφερε η ανακοίνωση .
Το Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για περίπου τέσσερα (4) λεπτά από τις ακτές του Κουσάντασι στην επαρχία του Αϊδινίου.
«Ένα S-40 ελικόπτερο που ανήκει στην Ελλάδα παραβίασε τουρκικό εναέριο χώρο [κοντά] στο Κουσάντασι, » απέναντι από τη Σάμο »
Το Ελληνικό ελικόπτερο έψαχνε τους λαθρομετανάστες που άφησαν επίτηδες να πνιγούν οι Τούρκοι λαθρο-διακινητές και έπαιρνε μέρος στις έρευνες για την διάσωσή τους και σε καμιά περίπτωση δεν έκανε παραβίαση !
Στη ν ίδια ανακοίνωση οι Τούρκοι αναφέρουν ο ότι τα συστήματα αεράμυνας της Συρίας έθεσαν σε κατάσταση “Lock” Τούρκικο F-4 που περιπολούσε στα σύνορα νότια της επαρχίας Χατάι, για πάνω από δύο λεπτά.0
Η Είδηση είναι στην Πρώτη σελίδα της εφημερίδος Χουριέτ στην αγγλόφωνη και έχει και αυτό την σημασία του.

Greece puts four Turkish jets under radar lock, violates airspace: General Staff

ANKARA
Four F-4/2020 planes were put under a radar lock by Greek forces as they were flying over the Aegean Sea. DHA Photo
Four F-4/2020 planes were put under a radar lock by Greek forces as they were flying over the Aegean Sea. DHA Photo
Greek jets put four Turkish military aircraft under a radar lock while they were flying in international space over the Aegean Sea, The Turkish General Staff said in a statement May 6.
“Four F-4/2020 performing a flight in international space over the Aegean Sea were harassed by Greek planes that took off from the Limani airport and put them under radar lock for a total of 11 minutes,” the statement said.
The General Staff also claimed that a Greek military helicopter had violated Turkey’s airspace for around four minutes off the coasts of Kuşadası in the province of Aydın.
“An S-40 helicopter belonging to Greece violated Turkish airspace [near] Kuşadası,” the statement added.
The Turkish military also said Syrian air defense systems put a Turkish jet patrolling the border in the southern province of Hatay under a radar lock for over two minutes.
houriet May/06/2014
veteranos.gr

ΠΗΓΗ

ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ!! ΟΧΙ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΓΛΥΦΤΕΣ ΧΛΙΑΡΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ!!!(ΒΙΝΤΕΟ)

Παράξενη τουρκική δραστηριότητα στον ποταμό Έβρο.


"Λαθρομετανάστες" μιλούσαν στο "τριψήφιο" με την τουρκική στρατοχωροφυλακή, η οποία έσπευσε να τους γλιτώσει

Μία πολύ παράξενη επιχείρηση διάσωσης λαθρομεταναστών, που κινδύνεψαν στον ποταμό Έβρο, έγινε από μονάδα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Και αυτή ακριβώς η ιστορία ήρθε για να επιβεβαιώσει όλους εκείνους που επί πολλά χρόνια ισχυρίζονται ότι η είσοδος των λαθρομεταναστών από τον Έβρο αποτελεί την «βιτρίνα» συντονισμένων επιχειρήσεων λαθραίας εισόδου στην Ελλάδα, από ειδικές τουρκικές ομάδες είτε των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών είτε ειδικών επιχειρήσεων του τουρκικού στρατού, οι οποίες εισέρχονται εντός του Ελληνικού εδάφους και κινούνται προς οικισμούς (κυρίως της ορεινής Ροδόπης ή και της ευρύτερης περιοχής Αρριανών και Σαππών του Ν. Ροδόπης) όπου και φιλοξενούνται.

Έχει καταγραφεί και αποκαλυφθεί στο παρελθόν μετακίνηση στρατιωτικού οπλισμού προς την Ελληνική Θράκη, όπου υπάρχουν σαφείς υπόνοιες για την ύπαρξη και εκπαίδευση (από τούρκους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς ειδικών επιχειρήσεων) παραστρατιωτικών ομάδων. Έχουν υπάρξει πληροφορίες για πυροβολισμούς πολεμικών όπλων και έχει καταγραφεί και η κίνηση ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες εμφανίστηκαν συνοδεία μεταφραστή και στις πρωτεύουσες των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.

Σύμφωνα με έγκυρο δημοσίευμα, την τελευταία στιγμή διασώθηκαν 13 Σύροι λαθρομετανάστες από δυνάμεις της τουρκικής Στρατοχωροφυλακής, όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν για να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο, και να περάσουν στην Ελλάδα, κόλλησε σε θάμνους του ποταμού.
Όταν διαπίστωσαν ότι η λέμβος τρύπησε και άρχισε και γεμίζει νερά απευθύνθηκαν για βοήθεια με κινητό στον τριψήφιο αριθμό της γραμμής της Στρατοχωροφυλακής του Ουζούνκιοπρου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Aksam στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα άντρες της Στρατοχωροφυλακής, μαζί με ομάδες διάσωσης, οι οποίοι εντόπισαν το ακριβές σημείο, που βρίσκονταν οι λαθρομετανάστες, με τη βοήθεια του σήματος του κινητού.

Αυτό που δεν μας λέει η τουρκική εφημερίδα είναι πως πέρασαν από τα φυλάκιά της - και τα φυλάκια του Τουρκικού Στρατού - οι λαθρομετανάστες. Επίσης πως είχαν μαζί τους τον τριψήφιο αριθμό της τοπικής Στρατοχωροφυλακής.

Σαν να έπαιρναν τους ''συνεργάτες'' τους ήταν...

Το πρόσφατο περιστατικό στον ποταμό Έβρο, αποτελεί άραγε μία «άτυχη» στιγμή σε μία επιχείρηση παράνομης εισόδου μίας τέτοιας ειδικής ομάδας ή επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου από την τουρκική πλευρά, η οποία πιθανόν να επιθυμεί την αύξηση της έντασης στην ελληνοτουρκική μεθόριο και επί του ποταμού Έβρου;
 
Γεωργίου Μιχαήλ           http://kostasxan.blogspot.gr/2014/05/blog-post_8593.html

Ο αρχηγός της εβραϊκής κοινότητας της Ουκρανίας και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου επιτίθεται στον Πούτιν και δεν ανησυχεί για κίνδυνο «νεοναζί»Παρακάτω θα διαβάσετε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε στην αγγλόφωνη εβραϊκή ιστοσελίδα ‘Tablet magazine’ και στον David Mikics, ο Josef Zissels, ο πρόεδρος της “Vaad”, της κοινότητας των Εβραίων της Ουκρανίας και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (World Jewish Congress ή WJC). Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, ο Zissels, που γεννήθηκε στην Τασκένδη το 1946, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, συνεργάστηκε με εβραϊκές και γενικά δημοκρατικές υπόγειες κινήσεις στην ΕΣΣΔ. Την άνοιξη του 1972 απελάθηκε από την Κομσομόλ επειδή τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος επαναπατρισμού. Το 1978, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια εγκλεισμό σε υψηλού επιπέδου ασφαλείας σωφρονιστική αποικία "για συκοφαντική δυσφήμιση που αμαυρώνει τη σοβιετική κυβέρνηση και την κοινωνική τάξη." Μεταξύ των υλικών του κατηγορητηρίου ήταν σιωνιστικά έγγραφα. Το 1984 καταδικάστηκε και πάλι. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Εβραϊκών Κοινοτήτων, το Ευρωπαϊκού Παγκοσμίου Εβραϊκού Κογκρέσου και του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου και της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης. Έχει λάβει το «Βραβείο για την Ελευθερία» (Hias) το 1991.

Διαβάστε αποσπάσματα από την συνέντευξη (29/4/2014) και στο τέλος διαβάστε κάποια σχόλια του ΚΟ.Tablet: Στην στήριξή του στην Επανάσταση της πλατείας Μεϊντάν, ο αντιφρονών Εβραίος της Ουκρανίας, Josef Zissels, βγήκε μπροστά από άλλους εξέχοντες Εβραίους και τον περασμένο Μάρτιο, διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του Εβραϊκού Οργανισμού να διοργανώσει συνέδριο στο Κίεβο, τονίζοντας την «επίθεση στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της Ουκρανίας» κάτω από τον τότε πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς.Η Ουκρανία είναι σε αναταραχή και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η Κριμαία είναι η νέα Σουδητία και ο Πούτιν η κύρια αυταρχική απειλή του 21ου αιώνα. Η εβραϊκή κοινότητα της Ουκρανίας εξακολουθεί να αριθμεί περισσότερα από 100.000 μέλη και ο Zissels είναι το πρόσωπο με την μεγαλύτερη επιρροή σε αυτήν. Ίδρυσε την πρώτη μετα-σοβιετική εβραϊκή οργάνωση της Ουκρανίας το 1988 και από το 1991 είναι ο πρόεδρος της Vaad της Ουκρανίας, της συνομοσπονδίας των ουκρανικών εβραϊκών οργανώσεων. Είναι επίσης σήμερα αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου και από το 2002, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του Ευρω – Ασιατικού Εβραϊκού Κογκρέσου.Σε εκδήλωση, με μεγάλη συμμετοχή ρωσόφωνων Εβραίων και άλλων, με τον τίτλο «Και τώρα τι;  Οι Εβραίοι και η ουκρανική Επανάσταση του 2014», ο Zissels είπε μεταξύ άλλων:Η Ρωσία έχει δημιουργήσει αστάθεια στην ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να κάνει την Ουκρανία να βρεθεί αντιμέτωπη με αυτά τα προβλήματα, παρά να ασχοληθεί με την ένταξή της στην Ευρώπη. Αν η Ρωσία πιστεύει ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι επαρκής για να αποτρέψει την Ουκρανία να μετακινηθεί προς τη Δύση, δεν θα κάνει τίποτα περισσότερο. Αν νομίζει ότι δεν είναι αρκετό, τότε θα προχωρήσει περαιτέρω.


 …….Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η Δύση ήταν να πάρει μια απολύτως σταθερή θέση εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας - αν και όχι, βέβαια, για να συμμετάσχει στον πόλεμο. Οι οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές. Οι κυρώσεις θα πρέπει να επηρεάσουν όχι μόνο όσους βρίσκονται σε άμεσο κύκλο του Πούτιν, αλλά και όλους τους Ρώσους, επειδή το 80 τοις εκατό του πληθυσμού της Ρωσίας υποστηρίζει αυτή την ρεβανσιστική, επιθετική δραστηριότητα.…………..Tablet: Ας πάμε στη Δυτική Ουκρανία. Στις 26 Μαρτίου επιφανείς Εβραίοι της Ουκρανίας καταχώρησαν μια ολοσέλιδη διαφήμιση στην εφημερίδα New York Times, μια Ανοικτή Επιστολή των Ουκρανών Εβραίων προς τον Πρόεδρο Πούτιν και η υπογραφή σας είναι η πρώτη στην επιστολή. Η επιστολή υποστηρίζεται ότι οι δυνάμεις Μαϊντάν "περιλαμβάνουν εθνικιστικές ομάδες, αλλά ακόμη και οι πιο περιθωριακές δεν τολμούν να δείξουν αντισημιτισμό ή άλλη ξενοφοβική συμπεριφορά". Πώς απαντάτε στους σκεπτικιστές σχετικά με αυτές τις προτάσεις; Έχω αποσπάσματα από την Ανοικτή Επιστολή σας. Έχουμε αντισημιτικές και ξενοφοβικές δηλώσεις ορισμένων ομάδων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Μαϊντάν αλλά νωρίτερα, στα χρόνια του Γιούσενκο (2005-2010). Ο Γιούσενκο επέτρεψε τον εορτασμό προς τιμήν των στρατευμάτων Bandera της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - που είναι γνωστοί για τις δολοφονικές επιθέσεις στους Πολωνούς και τους Εβραίους και τους επαίνου τους στα Waffen - SS Γαλικίας, τα οποία απαρτίζονταν από Ουκρανούς συμμάχους των Ναζί. Πολλοί Αμερικανο-Εβραίοι θεωρούν ότι το κόμμα Svoboda, ιδιαίτερα, έχει μια ιστορία αντισημιτικών και ξενοφοβικών δηλώσεων.Το Svoboda έχει μια σειρά από ακτιβιστές που έχουν κάνει αντισημιτικά σχόλια. Αλλά η δημοτικότητα του κόμματος Svoboda είναι το μισό από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια των εκλογών [όταν κέρδισε μια σημαντική θέση στο Κοινοβούλιο] και είναι κυριολεκτικά στο κατώφλι για να μπουν στο κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές. Κατά τα έτη που το Svoboda έκανε αυτές τις αντισημιτικές δηλώσεις, η δημοτικότητά τους αυξήθηκε κατά 1,7 τοις εκατό. Στη συνέχεια, το Svoboda σταμάτησε να κάνει αντισημιτικά σχόλια και η δημοτικότητά του αυξάνεται. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που σταμάτησαν να λένε αυτά τα αντισημιτικά πράγματα, γιατί αυτό τους έκανε πολύ πιο δημοφιλείς. Στη δεκαετία του 1990 φόβιζαν τους ανθρώπους με τις αρκετά σκληρές δηλώσεις τους και γι’ αυτό δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς. Στη συνέχεια, έγιναν πιο ήρεμοι.Ο πυρήνας του εκλογικού σώματος του Svoboda είναι μόνο 1,7 τοις εκατό. Πολλοί άλλοι τους ψήφισαν επειδή πίστεψαν στο δημαγωγία τους. Είπαν ότι θα αγωνιστούν για την ουκρανική γλώσσα, για τον πολιτισμό της Ουκρανίας, πιο φανατικά από ό, τι έκανε ο Γιούσενκο. Αλλά στην πραγματικότητα, κανείς δεν τους είδε να κάνουν κάτι.Θα έχουμε προεδρικές εκλογές σε ένα μήνα, Bog dast [Θεού θέλοντος]. Ο Poroshenko είναι ο πιο δημοφιλής υποψήφιος. Σχεδόν το ήμισυ των πιθανών ψηφοφόρων λένε ότι θα τον ψηφίσουν. Αν μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την Τιμοσένκο, την δεύτερη πιο δημοφιλή υποψήφιο, θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος από τον πρώτο γύρο. Πόσοι λένε ότι θα υποστηρίξουν το Svoboda στις προεδρικές εκλογές; Το 1,4 τοις εκατό. Ο Yarosh, επικεφαλής του Δεξιού Τομέα: 0,7 τοις εκατό.Tablet: Στην Αμερική μερικές φορές ακούμε για τις γιορτές στην Ουκρανία των δυνάμεων Bandera, της OUN - Β και των Waffen - SS Γαλικίας. Αυτά έχουν ανησυχήσει τους Αμερικανο-Εβραίους.Είναι οι νέοι οι οποίοι προσελκύονται από αυτά τα πράγματα και δεν ξέρουν την ιστορία ή δεν την γνωρίζουν πολύ καλά. Όταν λένε ότι ο Stepan Bandera είναι ο ήρωάς τους, τι εννοούν; Εννοούν ότι θεωρούν ήρωες εκείνους που πέθαναν για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ούτε καν ξέρουν εναντίον ποιών πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι ή ποιες ήταν οι απόψεις τους! Είναι παράλογο, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.Αλλά γίνονται αλλαγές στην εικόνα των ηρώων του πολέμου, επειδή εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μαϊντάν και αυτοί είναι οι νέοι ήρωες.Όταν το Ευρω-ασιατικό Εβραϊκό Κογκρέσο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες σχετικά με τους τρεις Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Μαϊντάν, την πρώτη ημέρα είχαν 30.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα τους. Ποτέ δεν είχαν πλησιάσει τέτοια νούμερα. Πέρυσι είχαν 300 επισκέψεις την μέρα! Είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα. Ένας από τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους, ο Alexander Scherbanyuk, ήταν από το Chernivtsi, που είναι η πόλη μου. Η εβραϊκή κοινότητα κάλεσε ένα ραβίνο και του είπε ότι πρέπει να έρθει και να πει ένα Καντίσς (ιουδαϊκή προσευχή σε κηδείες) στην κηδεία του Εβραίου ο οποίος σκοτώθηκε. Στο φέρετρο φόρεσε ένα vyshyvanka , το παραδοσιακό πουκάμισο των Ουκρανών αγροτών, που του άρεσε να φοράει. Θάφτηκε με ένα ουκρανικό πουκάμισο και ένα kippah.Tablet: Θα ήθελα να μείνω σε αυτήν την εικόνα του Αλεξάνδρου Scherbanyuk με το πουκάμισο των Ουκρανών αγροτών και το kippah και να πάω την κουβέντα σε μια πιο αυτοβιογραφική κατεύθυνση. Γεννηθήκατε τη δεκαετία του 1940, μια φοβερή δεκαετία, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τους Ουκρανο-Εβραίους. Τι γίνεται με την δική σας ταυτότητα ως Ουκρανός και Εβραίος; Μήπως νομίζετε ότι αυτό ήταν μια διπλή ταυτότητα, καθώς μεγαλώνατε; Είστε πιο κοντά τώρα στο να έχετε μια μόνο ταυτότητα;Είκοσι πέντε χρόνια πριν, όλοι μας, εμείς οι Εβραίοι που ζούσαμε στη Σοβιετική Ένωση είχαμε μία ενιαία ταυτότητα: Σοβιετικοί Εβραίοι. Δεν ξέραμε την εβραϊκή ιστορία, δεν ξέραμε την εβραϊκή γλώσσα. Δεν ξέραμε τις εβραϊκές παραδόσεις. Ξέραμε ότι ήμασταν Εβραίοι, λόγω του αντισημιτισμού και λόγω του αντισημιτισμού του σοβιετικού κράτους. Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991, αρχίσαμε να κινούμαστε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε περάσει με την Ουκρανία όλη την ιστορία της εξέλιξης της ανεξαρτησίας της. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς [οι Ουκρανοί Εβραίοι] ξεχωρίζουμε όλο και πιο πολύ από τους Ρώσους Εβραίους, τους Εβραίους της Μολδαβίας, τους Εβραίους της Λευκορωσίας. Ζούμε σε μια εποχή αλλαγής ταυτότητας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Και σε στιγμές επανάστασης, στιγμές μεγάλου πάθους, όπως στην Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004 ή αυτή της επανάστασης του 2014, οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα πολύ πιο γρήγορα.Θεωρώ τον εαυτό μου έναν Ουκρανό Εβραίο και αυτό είναι μια ταυτότητα. Μιλώ Ουκρανικά ελεύθερα [καθώς και την μητρική μου γλώσσα τα ρωσικά]. Ξέρω την ουκρανική ιστορία αρκετά καλά. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτή την ταυτότητα. Ακριβώς όπως οι Γάλλο-Εβραίοι στη Γαλλία : Υπάρχει αρκετά ισχυρός  αντισημιτισμός στη Γαλλία, αλλά οι Γαλλο-Εβραίοι έχουν μια ταυτότητα. Είναι Γαλλο-εβραίοι. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η ταυτότητά μου: ένας Ουκρανός Εβραίος.Tablet: Περάσατε έξι χρόνια σε ένα Σοβιετικό Γκούλαγκ. Μήπως αυτή η εμπειρία επηρεάζει τις σκέψεις σας σχετικά με την τρέχουσα κρίση;Φυσικά. Επηρεάζει πολλά πράγματα, αυτή η εμπειρία. Η φυλακή σου δίνει μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις και τα όρια μεταξύ του τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί και τι δεν είναι δυνατό. Αλλά έχω μάθει επίσης να μην φοβάμαι ότι είμαι μόνο ένας, να είμαι ο μόνος που λέει κάτι.

Tablet: Το πολυσυζητημένο ζήτημα σχετικά με τα φυλλάδια στις συναγωγές στο Ντόνετσκ. Έχετε μια αίσθηση του ποιος το έκανε;Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι σε θέση να εκτελέσει τέτοιες προκλήσεις. Δεδομένου ότι υπάρχει απόλυτο χάος εκεί στην Ανατολή, στο Ντόνετσκ, δεν είναι εύκολο να το καταλάβω. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας υπεύθυνος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες που αγωνίζονται και ακόμη να πολεμούν μεταξύ τους, διάφορες αυτονομιστικές ομάδες. Είναι δύσκολο να καταλάβω ποιος θα κερδίσει από τέτοια φυλλάδια. Για την εβραϊκή κοινότητα αυτά τα φυλλάδια δεν προσθέτουν πολύ άγχος. Είναι ήδη αρκετά ανήσυχη λόγω του γενικού χάους και λόγω των ενόπλων που τριγυρνούν και πυροβολούν. Υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανησυχίας και άγχους. Τα φυλλάδια προσέθεσαν μια αίσθηση ανησυχίας, αλλά όχι μεγάλης. Ακόμα και χωρίς αυτά τα φυλλάδια πρόκειται να υπάρχει περισσότερη aliyah (μετανάστευση) στο Ισραήλ από αυτή την περιοχή. Θα δείτε σε τέσσερις έως έξι μήνες - θα δείτε τους αριθμούς της aliyah. Μετά την Τουλούζη, (με τις δολοφονίες σε εβραϊκό σχολείο από φανατικό ισλαμιστή), την άνοιξη του 2012, το 2013 η aliyah αυξήθηκε κατά 60 τοις εκατό. Θα δείτε την αύξηση της aliyah τέσσερις έως έξι μήνες αργότερα. Οι άνθρωποι πρέπει να το σκεφτούν, να ζυγίσουν τις επιλογές. Κάθε αστάθεια γεννά σκέψεις για aliyah. Οι άνθρωποι είναι πολύ ριζωμένοι εκεί, στην Ουκρανία, κι έτσι σκέφτονται, «ίσως περάσει γρήγορα». Αλλά μόλις περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγοι μήνες, και δεν έχει φύγει, λένε, "Εντάξει, ώρα να φύγουμε".

Ήταν σαφές από την αρχή ότι αυτά τα φυλλάδια ήταν μια πρόκληση - ότι ήταν ψεύτικα. Η «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ», η αυτονομιστική κυβέρνηση, είπε ότι αυτό ήταν μια πρόκληση που έγινε από την κοινότητα της Χαμπάντ Dnipropetrovsk. Ή από τον Ιγκόρ Kolomoisky, τον Εβραίο κυβερνήτη του Dnipropetrovsk, ώστε να δυσφημιστεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ.


Υπήρχαν προηγούμενα φυλλάδια στο Ντόνετσκ που απευθύνονταν σε επιχειρηματίες, λίγες ημέρες πριν από το Πέσαχ (ιουδαϊκό Πάσχα): Ελάτε να εγγραφείτε και να καταβάλλετε ένα τέλος. Τα φυλλάδια για τους Εβραίους εμφανίστηκαν το Πέσαχ. Και από τον τρόπο, ακριβώς το ίδιο είδος φυλλαδίων για τους Εβραίους διανεμήθηκαν στο Slovyansk. Μερικές μέρες αργότερα, στο Ντόνετσκ, υπήρχαν φυλλάδια για τους αλλοδαπούς : Όλοι οι αλλοδαποί στο Ντόνετσκ πρέπει να εγγραφούν. Και κάθε φυλλάδιο λέει σε ποιο δωμάτιο θα πρέπει να πάτε στο κατεχόμενο κυβερνητικό κτίριο στο Ντόνετσκ για να εγγραφείτε. Έτσι, στέλνω τον εκπρόσωπό μου σε εκείνο το δωμάτιο και πηγαίνει και λέει, «Γεια σας , είμαι ένας Εβραίος. Θέλω να εγγραφώ» και οι άνθρωποι εκεί λένε, «Δεν ξέρουμε τίποτα γι’  αυτό. Εμείς δεν το κάναμε». Έγραψαν μια επίσημη διάψευση - όχι από τον υπολογιστή, αλλά με ένα στυλό και χρησιμοποίησαν μια επίσημη σφραγίδα - λέγοντας: «Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με αυτό». 
 
Ο Αμερικάνος Γερουσιαστής Μακέιν αποθανατίζει από το ξενοδοχείο τα γεγονότα στην πλατεία Ανεξαρτησίας (Μεϊντάν)

Σχόλια ΚΟ: Ως ταπεινή προσφορά τροφής για σκέψη στους εαυτούς μας και συμβολή στην προσπάθεια αποφυγής βρώσης κουτόχορτου, (χωρίς να ξέρουμε πολλά και χωρίς να εισερχόμαστε σε χαρακτηρισμό «καλών» και «κακών»), να θυμηθούμε ότι:Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο (WJC) αναλύοντας τα γεγονότα της Ουκρανίας, σε δήλωσή του, (από τον Boris Fuschmann, αντιπρόεδρο του WJC) έχει κάνει μια γενική αναφορά περί «αντισημιτικής προπαγάνδας» η οποία είναι «ανησυχητική», ενώ έχει χαρακτηρίσει το κόμμα «Σβόμποντα» απλώς «ακραίο» (‘radical’). Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Avigdor Lieberman, το έχει χαρακτηρίσει «εξτρεμιστικό». Να θυμηθούμε επίσης, ότι στην τωρινή κυβέρνηση της Ουκρανίας, συμμετέχουν τρία μέλη από το Σβόμποντα. Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξάντερ Σιτς, τον υπουργό Περιβάλλοντος Αντρίγ Μόσνικ και τον υπουργό Γεωργίας Ιγκόρ Σβάικα. Από το ίδιο κόμμα ήταν και ο υπουργός Άμυνας που παραιτήθηκε.


Για την είδηση βλέπε εδώ
 
Από την άλλη ας θυμηθούμε, ότι, όσον αφορά την πατρίδα μας, - αν και εν ολίγοις τα ξέρουμε - ο πρόεδρος του WJC, Ronald S. Lauder (Ρόναλντ Λόντερ) έχει ζητήσει να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα «Χρυσή Αυγή» την οποία έχει χαρακτηρίσει μια «ομάδα» που είναι «ναζί», ενώ έχει εκφράσει την «απογοήτευσή» του για τη συνεχιζόμενη «αδυναμία της Ελλάδας να υιοθετήσει νέο νόμο για την καταπολέμηση εκφράσεων μίσους, του ρατσισμού και της άρνησης του Ολοκαυτώματος». Μάλιστα, σε τελετή μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, ο Λόντερ απηύθυνε έκκληση στο ελληνικό κοινοβούλιο «να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή» και επεσήμανε ότι «οι καπηλευτές του μίσους και οι εξτρεμιστές, όπως οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής, δεν αποτελούν μόνο απειλή για μειονότητες όπως οι Εβραίοι, αλλά απειλή για τη Δημοκρατία συνολικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα από τις δημοκρατικές δυνάμεις και με την πλήρη δύναμη του Νόμου». Και είπε επίσης: «Οι εξτρεμιστές δεν έχουν καμιά θέση στην Ελλάδα ή αλλού….Οι ηγέτες τους χρησιμοποιούν τον χιτλερικό χαιρετισμό. Χρησιμοποιούν τη σβάστικα στις συγκεντρώσεις του κόμματός τους. Μιλούν για 'αίμα και τιμή'. Τιμούν τους ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας. Αμφισβητούν ανοιχτά το Ολοκαύτωμα και αρνούνται την ύπαρξη των θαμάλων αερίων. Διαβάζουν αντισημιτικά κείμενα, ειδικά τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα ή αλλού στον κόσμο».Oleh Tyahnybokκ
Yuri Mikhalchishin,
Igor Miroshnichenko
Όσον αφορά το "Σβόμποντα", όπως διαβάζουμε σε διάφορες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, «ο αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος "Σβόμποντα", μέλους του κυβερνητικού συνασπισμού, Όλεγκ Τιάγκνιμποκ (OlehTyahnybok), εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση ενός αμερικανικού καταλόγου με τους χειρότερους αντισημίτες για δηλώσεις που είχε κάνει πριν από δέκα χρόνια και οι οποίες του είχαν στοιχίσει την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Όμως δεν εκστομίζει πλέον δημοσίως την παραμικρή λέξη που θα μπορούσε να τις θυμίσει».Ο Tyahnybok αυτοχαρακτηρίζεται "εθνικιστής" και λέει ότι το σχέδιό του είναι "η Ουκρανία στους Ουκρανούς". [Ο Tyahnybok το 2004, σε τάφο διοικητή του εθνικιστικού Αντιστασιακού Στρατού της Ουκρανίας (UPA) κατά τον Β΄ ΠΠ, είχε πει τα εξής «Εσείς είστε αυτοί που η Μόσχο-εβραϊκή μαφία που κυβερνά την Ουκρανία φοβάται περισσότερο» και «Δεν φοβήθηκαν και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Πήραν τα αυτόματα όπλα τους στο λαιμό τους και πήγαν στο δάσος, και πολέμησαν εναντίον των Μοσχοβιτών, των Γερμανών, των Εβραίων και άλλων αποβρασμάτων που ήθελαν να πάρουν το ουκρανικό κράτος μας». Όπως διαβάζουμε σε άλλα ισραηλινά sites: Εκτός του Tyagnimok, υπάρχει και οYuri Mikhalchishin, υποψήφιος δήμαρχος του Lviv το 2010, ο οποίος μετέφρασε και δημοσίευσε άρθρα του Josef Goebbels και του Ernst Rohm και έχει ονομάσει το Ολοκαύτωμα ως «φωτεινή περίοδο» στην ευρωπαϊκή ιστορία. Το 2011, το "Svoboda" πήρε ενεργό μέρος στην αντισημιτική εκστρατεία ενάντια προσκυνήματος Χασιδικών Ιουδαίων στο Uman στον τάφο ενός γνωστού ραβίνου (βλ. σχετικό άρθρο ΚΟ εδώ). Το Κόμμα μιλά επίσης εις βάρος των ομοφυλοφίλων και των μεταναστών. Να μην αναφέρουμε τον χαρακτηρισμό «βρωμοεβραία» που έγραψε για την ηθοποιό Μίλα Κούνις ο βουλευτής Igor Miroshnichenko. Επίσης, η ισραηλινή Haaretz είχε γράψει ότι οι "διαδηλωτές" στην πλατεία Ανεξαρτησίας, μοίραζαν τα τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και το "Ο Αγών μου" του Χίτλερ. Ας μην συνεχίσουμε].Όπως διαβάζουμε, «οι Εβραίοι της Ουκρανίας απορρίπτουν τις υποψίες για αντισημιτισμό που διατυπώνουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης για τους φιλοευρωπαίους διαδηλωτές τους οποίους πρόθυμα αποκαλούν "φασίστες" ή "νεοναζί", υποστηρίζοντας πως δεν βλέπουν καμιά ένδειξη γι' αυτό και πως αυτό που φοβούνται περισσότερο είναι μια σύγκρουση εξαιτίας της κρίσης στην Κριμαία».

Με μακριά πυκνή γενειάδα και επιβλητικό παράστημα, μαύρο καπέλο με φαρδύ γύρο στο κεφάλι, ο μεγάλος ραβίνος του Κιέβου και της Ουκρανίας Μοσέ Ρεουβέν Αζμάν εμφανίσθηκε την Τετάρτη στο κέντρο Τύπου για να πει με την μπάσα φωνή του πως δεν έχει διαπιστώσει αντισημιτισμό στη Μαϊντάν ούτε στο Κίεβο ούτε στην Ουκρανία.
"Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στον εθνικισμό και το ναζισμό", δήλωσε. Ακόμη και ο Ντμίτρο Γιάρος, ο φιλόδοξος αρχηγός του ακροδεξιού εθνικιστικού κινήματος Πράβι Σέκτορ, "είπε στα μέσα ενημέρωσης πως δεν είναι ξενόφοβος", δήλωσε ο μεγάλος ραβίνος».Τα συμπεράσματα δικά σας.


ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή (κι εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ)